fbpx
 

Ail-lenwi Cymru

Cenedl Ail-lenwi

Ymunwch â’r #RefillRevolution!

Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i wneud Cymru’r ‘Genedl Ail-lenwi’ gyntaf. Nawr yn ei hail flwyddyn gyda chefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru a’r cwmnïau dŵr Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru, bydd Refill yn cynyddu argaeledd dŵr yfed o ansawdd uchel mewn modd cynaliadwy. Fuodd hi erioed yn haws i chi gyfnewid potel blastig untro am flas o fynyddoedd tonnog Cymru.

Chwiliwch am eich Cynllun Ail-lenwi agosaf yma.

Eisiau sefydlu Cynllun Ail-lenwi yn eich ardal leol? Cliciwch yma i gael gwybod sut!

Rhowch eich tap ar y map! Cofrestrwch eich busnes i fod yn Orsaf Ail-lenwi yma.

Lawrlwythwch yr ap Refill a bod yn rhan o’r #RefillRevolution!

Dolenni defnyddiol

Gwiriwch wefannau cwmnïau Dŵr Cymru am gyngor ac arweiniad manwl ar Goronafeirws:

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda Chroeso Cymru i gefnogi eu neges gyfredol o Hwyl fawr. Am y tro.’ Bydd ein mynyddoedd ac arfordiroedd yn dal yma. Arhoswch adref am y tro a dychwelyd at Groeso Cymru maes o law.

Rydym yn falch iawn i fod wedi cyrraedd ein targedau i Ail-lenwi Llwybr Arfordir Cymru!

Bellach mae gan bob cymuned fawr Gynllun Ail-lenwi gweithredol ac fe geir Gorsafoedd Ail-lenwi ym mhob cymuned ar hyd Llwybr Arfordir Cymru! Hwre!

Rydyn ni hyd yn oed wedi ein cynnwys yn y Pecyn Cymorth Llwybr Arfordir Cymru i Fusnesau, ased marchnata am ddim i fusnesau sydd wedi eu lleoli ar hyd Llwybr Arfordir Cymru! Gallwch ein gweld ar dudalen 40.

Dywed Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd (Llywodraeth Cymru): 

“Bydd rhagor o Orsafoedd Ail-lenwi ar hyd ein harfordir ac yn ein cymunedau yn helpu lleihau’r nifer o boteli plastig a geir yn y môr, a all gael effaith ddinistriol ar ein hamgylchedd morol. Mae hyn yn gam arall tuag at fy uchelgais o weld Cymru yn dod yn ‘Genedl Ail-lenwi’ gyntaf y byd.”

Dyma ein taith hyd yma! 

2018

Haf
 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei huchelgais i Gymru fod y ‘Genedl Ail-lenwi Gyntaf’.
 • Cyhoeddi Llanilltud Fawr fel Tref Ail-lenwi gyntaf Cymru.
Hydref
 • Hannah Osman yn cychwyn ei swydd fel Cydlynydd Ail-lenwi Cymru a lansio Ail-lenwi Cymru yn swyddogol gan Hannah Blythyn (Gweinidog yr Amgylchedd ar y pryd).
 • Nifer o Orsafoedd Ail-lenwi yng Nghymru ar yr Ap Refill yn cyrraedd 700
 • Daw Ail-lenwi Cymru yn aelod o’r Bartneriaeth Moroedd Glân Cymru, yn gweithio mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau ar draws pob sector i daclo sbwriel morol, datblygu datrysiadau cynaliadwy a chefnogi cyflawniad y Cynllun Gweithredu i Gymru ar Sbwriel Môr.
 • Hafren Dyfrdwy yn cynnal Diwrnod Gweithredu Ail-lenwi yn Wrecsam yn cofrestru busnesau fel Gorsafoedd Ail-lenwi.
 • Cyhoeddi Prifysgol Abertawe fel Prifysgol Ail-lenwi gyntaf Cymru trwy gofrestru eu holl orsafoedd ail-lenwi ar y ddau gampws.
Gaeaf
 • Ail-lenwi Cymru yn ymuno â Grŵp Cynghori a Gweithredu Cymru ar Faterion Morol, fforwm ar gyfer trafodaeth a dadl, ac i ddarparu cefnogaeth a chyngor i Lywodraeth Cymru ar bolisi morol ac arfordirol strategol.
 • Mae yna bellach 11 Cynllun Ail-lenwi yn cael eu rhedeg mewn cymunedau gan Hyrwyddwyr Lleol.
 • Ail-lenwi Cymru yn helpu lansio ymgyrch Ailgylchu Cwpanau Coffi Prifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd/Cadw Cymru’n Daclus.

2019

Gwanwyn
 • Ail-lenwi Cymru yn cyrraedd dros 1000 o Orsafoedd Ail-lenwi ar yr Ap Refill.
 • Hannah Osman a Dŵr Cymru yn cyflwyno gwasanaeth a gweithdy ar y cyd ar gyfer plant ysgol yn Rhondda Cynon Taf.
 • Ail-lenwi Cymru wedi ei gynnwys yn y Pecyn Cymorth Llwybr Arfordir Cymru, adnodd am ddim, ar-lein sydd wedi ei gynllunio i helpu busnesau arfordirol i farchnata eu busnes.
 • Dŵr Cymru yn gosod gorsafoedd ail-lenwi yng Ngŵyl y Gelli.
Haf
 • Ail-lenwi Cymru yn dathlu Diwrnod Ail-lenwi Cenedlaethol ar 19eg
 • Y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn lansio tair ffynnon ddŵr newydd yn swyddogol ym Maes Awyr Caerdydd.
 • Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn lansio Cynllun Ail-lenwi Mermaid Quay ym Mae Caerdydd gyda phlant ysgol lleol.
 • Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn yn lansio ffynhonnau dŵr newydd ym Mharc Belle Vue yng Nghasnewydd.
 • Dŵr Cymru yn gosod gorsafoedd ail-lenwi dŵr parhaol o amgylch maes Sioe Frenhinol Cymru ac yn eu hychwanegu i’r Ap Refill.
 • Cyngor Bro Morgannwg yn gosod 14 Gorsaf Ail-lenwi Poteli Dŵr newydd mewn parciau a mannau cyhoeddus.
 • Cymdeithas Amaethyddol Sir Benfro yn gosod gorsafoedd ail-lenwi dŵr am y tro cyntaf yn Sioe’r Sir a’u hychwanegu i’r Ap Refill.
 • Gosod Gorsaf Ail-lenwi poteli dŵr newydd ar dir Castell Conwy, Abaty Tyndyrn a Llys yr Esgob Tyddewi gan CADW.
 • Mae yna bellach 50 Cynllun Ail-lenwi gweithredol mewn cymunedau ar draws Cymru yn cael eu rhedeg gan Hyrwyddwyr Lleol.
Hydref
 • Llywodraeth Cymru yn cytuno ar gyllid ar gyfer ail flwyddyn.
 • Gosod Gorsaf Ail-lenwi poteli dŵr newydd ar dir Castell Caerffili, Castell Rhaglan a Chastell Harlech gan CADW.
 • Mae yna nawr dros 1600 o Orsafoedd Ail-lenwi yng Nghymru ar yr Ap Refill.
 • Mae gan bob cymuned fawr ar hyd Llwybr Arfordir Cymru orsaf ail-lenwi.
 • Hanner Marathon Caerdydd yn gosod gorsafoedd ail-lenwi dŵr yn y Pentref Rhedwyr am y tro cyntaf.
 • Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru bellach Orsaf Ail-lenwi.
Gaeaf
 • Mae yna 57 Cynllun Ail-lenwi gweithredol mewn cymunedau ar draws Cymru.
 • Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn yn gosod tair gorsaf ail-lenwi dŵr ar hyd llwybr yr arfordir.
 • Sianeli Twitter a Facebook Ail-lenwi Cymru yn cyrraedd y nod o 1000 o ddilynwyr!

2020

Gwanwyn
 • Mae yna nawr dros 60 cynllun Ail-lenwi yng Nghymru.
 • Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynlluniau i wahardd plastig defnydd untro o’r flwyddyn nesaf.
 • Ail-lenwi Cymru yn cyrraedd dros 1800 o Orsafoedd Ail-lenwi ar yr Ap Refill.
 • Ail-lenwi Cymru yn canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth i Croeso Cymru, y cwmnïau dŵr Hafren Dyfrdwy a Dŵr Cymru a busnesau lleol yn ystod y pandemig COVID-19.

Atal llygredd o blastig

Mae’r cyfnod hwn yn bell o fod yn arferol, ac er bod nifer o’r Gorsafoedd Ail-lenwi ar gau ar hyn o bryd, mae’r tîm Ail-lenwi yn dal yma ac yn gwneud beth fyddwn yn ei wneud orau (er mewn ffordd ychydig yn wahanol!) – atal llygredd o blastig yn llygad y ffynnon, darparu datrysiadau ymarferol a lledaenu positifiaeth a chariad y mae mawr ei angen. Dyma ambell ffordd i gymryd rhan tra byddwn dan gyfyngiadau symud.lockdown.

1

Hyfforddiant Toiled i oedolion – ydych chi’n tynnu’r dŵr ar #unflushables?

2

Cymrwch ran yn ein hymgyrch #RefillAtHome ar gyfryngau cymdeithasol trwy rannu lluniau o sut ydych chi’n defnyddio eich taclau ailddefnydd adref.

3

Canfyddwch sut i fod yn Ymgyrchydd Cadair Freichiau ac achub y blaned o’ch soffa!

4

Yn olaf, gwnewch baned a darllen y Moroedd Gobaith newydd – ein crynodeb misol o’r holl bethau da sy’n digwydd yn y byd.

Cysylltwch

I gael gwybod mwy am yr ymgyrch Ail-lenwi yng Nghymru, cysylltwch â Hannah ein Cydlynydd Cenedlaethol.

Follow us on social

You may unsubscribe at any time. Check out our Privacy Policy for more information on how we store and protect your data.